gototop

Úvod O škole Napísali o nás
O skole

www.potrebyovp.sk – informácie o organizácii duálneho vzdelávania

http://skoly.ineko.sk/# - rebríčky škôl

http://www.corobim.sk/ - videá o profesiách

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx - možnosti štúdia na SŠ, naplnenosť SŠ, kritéria prijímacích skúšok a voľné miesta na SŠ

http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/ - SŠ v pôsobnosti KSK

www.komposyt.sk – poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

- nezamestnanosť absolventov SŠ

http://www.minedu.sk/9242-sk/nezamestnanost-absolventov-strednych-skol/

https://www.istp.sk/svet-prace – svet práce, pracovný kompas, kartotéka zamestnaní

http://www.test-osobnosti.sk/ - test voľby povolania

http://www.occupationsguide.cz/sk/main/default.aspx - sprievodca svetom povolaní

http://www.pozicie.sk/ - katalóg pracovných pozícií

http://www.pppknm.sk/test.php - testy

www.sustavapovolani.sk – národná sústava povolaní

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/uvod_ako_na_ss.pdf/- úvod do publikácie „Ako na SŠ“

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/ako_na_ss.pdf - publikácia Ako na SŠ

http://mapaskol.iedu.sk – prehľad SŠ

http://www.cpppapke.sk/uvod.php - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice

http://www.csppke.sk/ - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice

 

Analýza Testovanie 9  v školskom roku 2012/13

Ciele Testovania 9:

Čítať celý článok...
 

Školský rok 2015/2016

Projekt ENGLISH ONE - Inovatívne vyučovanie na ZŠ Kežmarská 28

 

Rebríčky najlepších základných škôl - poradie zostavili na základe výsledkov deviatackeho testovania.

 

Čítať celý článok...
 

Prezentácia -Informácie pre žiakov 5., 8. a 9. ročníka a ich rodičov o ďalšom štúdiu na stredných školách

Počty žiakov na stredné školy

Počty žiakov na osemročné gymnáziá

Očakávaná potreba trhu práce

Aktuálne termíny:

21.11.2018 Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ

do 28.01.2019 - potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov žiakov,
5. ročníka o 8 -ročné gymnáziá, bilingválne gymnáziá,
žiakov 8.ročníka  o bilingválne gymnáziá,
>žiakov 9.ročníka o bilingválne gymnáziá a stredné školy vyžadujúce talentovú skúšku

14.01.2019 o 16:00 hod. sa uskutoční triedny aktív RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka v 9.B triede - informácia o profesijnej orientácii

14.1.2019 - prevzatie zápisných lístkov na SŠ na RZ

do 1.2.2019 – žiaci odovzdať doklady k prihláške na školy s talentovou skúškou

29.1. – 6.2.2019 - tlač prihlášok KP

Do 1.2.2019 – zverejnenie kritérií prijatia na SŠ s talentovou skúškou (webové stránky škôl a www.svs.edu.sk)

7. – 15.2.2019 - podpisy prihlášok rodičom, žiakom, potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

Do 20.2.2019 – - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Do 28.2.2019 – odoslanie prihlášok riaditeľovi SŠ

25.3. - 15.4.2019  - Talentové prijímacie skúšky na stredné školy

3.4 a 4.4.2019  - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov základnej školy
16.4.a 17.4.2019  -  náhradný termín

do 30.03.2019 - potrebné nahlásiť kariérovému poradcovi záujem rodičov
žiakov 9.ročníka o ostatné gymnáziá a stredné školy nevyžadujúce talentovú skúšku
žiakov 5.ročníka o štúdium na 8 ročných gymnáziách

1. kolo prijímacích skúšok na stredné školy

31.3.2019 - zverejnené kritériá pre prijímanie na stredné školy

Do 30.3.2019 – žiaci odovzdať doklady k prihláške

25.– 29.3.2019 – tlač prihlášok

30.3. - 8.4.2018 – podpisy rodičov a lekára

Do 10.4.2019 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

Do 20.4.2018 – odoslanie prihlášky riaditeľovi SŠ vrátane osemročných gymnázií

13.5. 2019 - 1. kolo 1.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 16.5.2019  - 1. kolo

2.termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

18.6.2019 - 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy

 

Školy s talentovou skúškou:

1. Všetky umelecké školy, konzervatória:

Spojená škola Konzervatórium a stredná umelecká Jozefa Adamoviča Exnárová 8 pre žiakov 9.r

Konzervatórium Timonova 2 pre žiakov 9.r

Súkromné konzervatórium Zádielska 12 pre žiakov 9.r

Škola úžitkového výtvarníctva  Jakobyho 15 pre žiakov 9.r

Súkromná stredná umelecká škola filmová Petzvalova 13 DOD každý deň alebo po

dohovore pre žiakov 9.r

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požiarnicka 1 pre žiakov 9.r

2. SOŠ :

Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre žiakov 9.r

Katolícka SPgŠ, Južná trieda 48 – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo pre žiakov 9.r

Súkr. ped. a soc. akadémia, Požiarnická 1 - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 9.r

Stredná odborná škola, Gemerská 1 – odevný dizajn pre žiakov 9.r

3.OA :

Obchodná akadémia, Watsonova 61, bilingválne štúdium – anglický jazyk pre 8. a 9.r

Súkromná SSOŠ Postupimská OA pre žiakov 8. a 9.r

4. Gymnáziá : bilingválne

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4(francúzsky, ruský jazyk) pre žiakov 8.a 9.r. PS: MAT,SJL,FRJ alebo RUj

Gymnázium, Park mládeže 5, (španielsky jazyk, angl.j.)PS: MAT,SJLtal.sk alebo ANJ pre žiakov 8.a 9.r.

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10, (ang. j.) pre 5.r. 8.a 9.r

PS:MAT,SJL,ANJ,PDT

Súkromné gymnázium, Katkin park 2, (anglický jazyk) PS:ANJ a pohovor pre žiakov 8. a 9.r

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice (anglický jazyk) PS:MAT,SJL pre žiakov 8. a 9.r

Súkromného gymnázia Futurum, Grešákova 1 (anglický jazyk) PS:ANJ a pohovor  pre žiakov 8. a 9.r

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, (anglický jazyk)PS: MAT,SJL,ANJ pre žiakov 8. a 9.r

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice (anglický, nemecký jazyk)PS:MAT,SJL,PDT pre žiakov 8. a 9.r

Gymnázium Alejová(zameranie na matematiku) pre žiakov 5.r.

5. SOŠ zdravotné:

SZŠ Kukučínova 40, odbor masér  pre žiakov 9.r

6. Športové gymnáziá s talentovou skúškou:

Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice (všestranné) pre žiakov 5.r a 9.r

Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice pre žiakov 5. a 9.r.

 

Osemročné gymnáziá: pre žiakov 5.ročníka

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Škultétyho 10 prihláška do 20.2 je to bilingválne gymnázium talentová skúška

Gymnázium sv.T.Akvinského prihláška do 10.4

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4 prihláška do 10.4

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1 prihláška do 10.4

Gymnázium Opatovská prihláška do 10.4

Gymnázium Trebišovská prihláška do 10.4

Súkromé 8.ročné gymnázium Dneperská1 prihláška do 10.4

Gymnázium Alejova prihláška do 10.4

Stredná športová škola tr.SNP prihláška do 20.2 talentová skúška

Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39 prihláška do 20.2 tal.skúška

 

Analýza Testovanie 9  v školskom roku 2011/12 a porovnania za roky 2006 - 2012

Ciele Testovania 9:

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 3


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB