gototop

Úvod O škole
Informácie o škole

1. ročník

First friends 1 z vydav. Oxford University Press(OUP)

2. ročník

Mini Magic 2

3. ročník

Family and Friends 1

4. ročník

Family and Friends 2

5., 6., 7. ročník

Project 1, 2, 3
pre 5. ročník
pre 6. ročník
pre 7. ročník

8. a 9. ročník

Project 4 a 5

 

Výzva na predloženie ponuky na zadanie zákazky s nízkou hodnotou -

Predmet zákazky má názov Školské lavice a stoličky pre 2. stupeň

PDF formát výzvy

 

Vážení rodičia,

na tejto stránke Vám výchovný poradca bude prinášať informácie, zaujímavosti, poradenskú pomoc a rady pri riešení osobnostných a študijných problémov žiakov.

Súčasná doba znásobuje rizikové faktory násilia medzi ľuďmi. Keď dospelého niekto udrie, kopne, nadáva mu, existuje na to celá rada pomenovaní: ublíženie na zdraví, na cti utŕhanie, násilné napadnutie. Keď sa niečo také stane dieťaťu, väčšinou sa hovorí o šikanovaní a kyberšikanovaní.

Strach, že sa práve to vaše dieťa stane jeho obeťou, nie je až taký neopodstatnený. Ak máte to šťastie, že vám vaše dieťa dôveruje a vy sa dozviete, že je spolužiakmi šikanované - neváhajte a obráťte sa na školu, na triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo riaditeľa školy, ktorí sa každý vzniknutý problém šikanovania snažia riešiť.

Dôverujte svojej škole, je pripravená na to, aby problém vášho dieťaťa riešila kompetentne a zodpovedne v zmysleMetodického usmernenia č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach (www.minedu.sk – rezortné predpisy) Naša škola sa riadi princípom „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“ .Máme celoročné preventívne programy zamerané na potlačenie šikanovania.

Materiál k prevencii socialno-patologických javov

Riešenie šikanovania a kyberšikanovania žiakov v škole

Kedy vychovávať deti k samostatnosti?

 

Prezentácia -Informácie pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov Košice mesto

Aktuálne termíny:

15.01.2018 o 16:00 hod. sa uskutoční triedny aktív RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka v 9.B triede - informácia o profesijnej orientácii

do 31.01. - potrebné nahlásiť výchovnému poradcovi záujem rodičov žiakov 5. ročníka o 8 -ročné gymnáziá a žiakov 8. ročníka o bilingválne gymnáziá

k 1.2. - zverejnené kritériá pre prijímanie na stredné školy s talentovou skúškou

do 20.2. - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

21.3.2018  - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov základnej školy
5.4.2018  -  náhradný termín

25.3. - 15.4.  - Talentové prijímacie skúšky na stredné školy

k 31.3. - zverejnené kritériá pre prijímanie na stredné školy

do 10.4.  - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

14.5. a 17.5.2018  - 1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

19.6.2018 - 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy


 

Výchovný poradca: Ing. Ivona Blahovcová

Výchovný poradca na základnej škole plní úlohy:

- školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí

- v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí

- spolupracuje s CPPPaP Zuzkin park 10 a s CŠPP na Bocatiovej ulici 1v Košiciach vo  všetkých oblastiach poradenskej práce

- spolupracuje a zabezpečuje kontakt so školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou na škole

- poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom a zákonným zástupcom žiakov

Konzultačné hodiny:      Utorok : 14,00h – 15,00 h

Streda:   10,00h – 12,00 h

Kontakt: 055/642 51 92

Konzultácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov sa dajú dohodnúť aj v iných termínoch podľa potreby a záujmu.

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Jana Kapcová

Školský špeciálny pedagóg na základnej škole plní úlohy:

- vypracováva individuálny výchovno–vzdelávací program žiakov

- poskytuje špeciálno-pedagogický servis (priamo na hodine, individuálne – mimo triedu, ale súbežne s vyučovacou hodinou, reedukačné cvičenia)

- sleduje úroveň školskej spôsobilosti detí pri zápise do 1. ročníka

- spolupracuje s triednymi učiteľmi pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Konzultačné hodiny: streda:  13,00h – 14,30 h

Kontakt: 055/642 51 92

 

Školská psychologička: Mgr. Zita Haklová

Konzultačné hodiny: prvú stredu v mesiaci    8,00h – 10,00 h

Kontakt: 055/787 17 41

V prípade záujmu zákonného zástupcu o stretnutie so školskou psychologičkou  je vhodné dohodnúť termín návštevy s výchovným poradcom.

 

JEDÁLNY LÍSTOK

ŠK a ŠJ Kežmarská 28 oznamuje stravníkom, že stravovanie v našej jedálni prechádza na odber stravy pomocou čipu.

V období November, December si všetci stravníci musia zakúpiť u administratívnej pracovníčky ŠJ čip v hodnote 3,- €. Po zakúpení čipov všetkými stravníkmi sa spustí systém. V prípade straty musíte čip zakúpiť znova.

Čítať celý článok...
 


Stránka 2 z 4


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB