gototop

Úvod OZ rodičov Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Vážení rodičia,

ako rodič a predseda Rodičovskej rady na ZŠ Kežmarská 28 sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ste 2% zo svojich daní za roky 2010 a 2011 darovali  Občianskemu združeniu "Moja škola Združenie rodičov pri ZŠ Kežmarská 28, 04 11 Košice" (www.rozhodni.sk).

 

Predmetom činnosti OZ Moja škola je podpora vzdelávania našich detí. Z 2% dani za roky 2010 a 2011 vo výške  7 700 € sme zakúpili výpočtovú techniku pre žiakov základnej školy zloženú zo servera a 17 think client N380.

 

Aj tento rok vás chcem osloviť so žiadosťou o finančnú podporu aktivít OZ Moja škola vo forme poskytnutia 2% (3%) dane za rok 2012 na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu našich detí na základnej škole Kežmarská 28.

 

Ing. Róbert Hulič

predseda Rodičovskej rady

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane - PDF k stiahnutiu

 

Ak teda chceme žiakom vštepiť pravú a istú znalosť vecí, musíme sa snažiť, aby sme všetko podávali názornou výučbou.

J. A. Komenský


Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2013 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2012, uvedie sa rok 2012.

2. Do kolónky „Adresa“ sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka na území SR. Ak daňovník nemá trvalý pobyt na území SR, uvedie sa adresa pobytu na území SR, kde sa v zdaňovacom období obvykle zdržiaval. Skutočnosť, ktorá adresa sa uvádza, sa vyznačí krížikom.

3. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.

4. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

5. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

6. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania - daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať daňový nedoplatok z príjmov fyzickej osoby. Ak mal daňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň daňový preplatok, v riadku 14 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.

7. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daňovej povinnosti.

Informácie zo stránky

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB