gototop

Úvod O škole Výchovné poradenstvo Poradenstvo - Zápis do 1. roč.

Na základných školách sa blíži zápis žiakov predškolského veku do prvého ročníka. Pre dieťa a jeho rodičov je to veľká zmena v rodine, a preto Vám chceme pomôcť odporúčaniami, ktoré naštartujú úspešný vstup do prvého ročníka.

Dôležité je pripomenúť, že príprava na školu nie je výlučne záležitosťou rozumovej vyspelosti, ale týka sa všestranného rozvoja osobnosti:

1. dieťa má zvládnuť jednoduchú SEBAOBSLUHU – základné návyky a zručnosti ako:

 • zaväzovanie šnúrok,
 • udržiavať poriadok na stole a vo svojich veciach,
 • vedieť sa samostatne obliecť,
 • vedieť si pripraviť potrebné veci na činnosť,
 • vedieť sa samostatne vyzliecť,
 • poznať si svoje osobné veci a školské pomôcky,
 • zavesiť si veci na vešiak,
 • vedieť si umyť ruky,
 • prezliecť sa do úboru,
 • vedieť použiť príbor pri stolovaní,
 • poskladať si svoje veci, napr. oblečenie, farbičky a pod.
 • samostatne používať toaletu

2. po TELESNEJ  STRÁNKE by dieťa malo dosahovať takú úroveň, aby každodenná návšteva školy, zmena denného poriadku, ranné vstávanie a dlhšie sedenie, neohrozovalo jeho zdravie

3. MENTÁLNA PRIPRAVENOSŤ zahrňuje celú škálu poznávacích funkcií, inteligenciu, reč, všestrannú aktivitu, fantáziu, tvorivosť, predchádzajúce skúsenosti, informácie o živote, ale tiež schopnosti sebaregulácie - sebakontroly, vôľové vlastnosti

4. rovnako dôležitá je CITOVO-SOCIÁLNA PRÍPRAVA na školu - zahrňuje pozitívny vzťah k učeniu, záujem o poznávanie, ale aj schopnosť primerane komunikovať s rovesníkmi i dospelými, samostatne sa zorientovať v novom prostredí a nájsť si v ňom svoje miesto

AKO ROZVÍJAŤ OSOBNOSŤ DIEŤAŤA – konkrétne rady a námety pre prácu s dieťaťom:

 • pred dieťaťom rozprávajte spisovne a nepoužívajte výrazy, ktoré nechcete, aby hovorilo
 • navštívte logopéda, ak dieťa správne nevyslovuje niektoré hlásky
 • využívajte každú vhodnú príležitosť na vysvetľovanie neznámych slov a pojmov
 • nacvičujte s dieťaťom riekanky, je vhodné, ak recituje občas postojačky, podporuje tým svoj osobnostný rast aj vystupovanie pred kolektívom
 • nechajte si od dieťaťa rozprávať jemu známe rozprávky, podporujte ho pomocnými otázkami, alebo ho nechajte rozprávať podľa obrázkov
 • nech Vám dieťa pravidelne rozpráva o svojich zážitkoch z chvíľ, ktoré nestrávilo s Vami a Vy mu rozprávajte o svojich
 • pravidelne kupujte časopis pre najmenších, zakladajte dieťaťu jeho vlastnú knihovničku a veďte ho k pravidelnému prezeraniu kníh a časopisov a k šetrnému zaobchádzaniu s nimi
 • sledujte detský program s dieťaťom a hovorte s ním o jeho obsahu
 • hrávajte sa s dieťaťom divadlo - napríklad s maňuškami, jednu vodí a rozpráva dieťa, druhú Vy
 • navštevujte spolu kino, divadelné predstavenia, športové podujatia a iné spoločné aktivity  a nechajte dieťa hovoriť o jeho zážitkoch
 • zoznamujte dieťa postupne s údajmi o sebe, rodine, domove, bydlisku a o svojej práci.
 • upevňujte pri všetkých vhodných príležitostiach význam pojmov: vpredu - vzadu, hore - dole, vpravo - vľavo, dnes – včera - zajtra
 • učte dieťa vymenovať dni v týždni, ročné obdobia a ich charakteristické znaky, poznať základné farby
 • snažte sa vždy uspokojiť prirodzenú zvedavosť dieťaťa, trpezlivo a primerane odpovedať na jeho otázky
 • veľký význam pre rozvoj myslenia, reči, citov a fantázie majú rozprávky, nie tie z televízie, videa a PC, ale rozprávané alebo čítané rodičmi
 • pre rozvoj myslenia je dôležitý humor a vedenie k chápaniu vtipov
 • pre rozvoj jemnej motoriky je vhodné precvičovať vymaľovávanie obrázkov, strihanie papiera - cvičí sa správne držanie pera, ceruzy, presnosť vymaľovania objektu, estetické cítenie
 • rozvoj hrubej motoriky cvičíme formou hry – skok dopredu, skok dozadu, skok na jednej nôžke, státie na jednej nôžke, hádzanie a chytanie lopty, jazda na trojkolke, bicyklovanie, hry vo vode

 

Informácie k zápisu na stránke mesta Košice.

Zaujímavé a užitočné informácie k tejto problematike získate na stránke www.cppapke.ksuke.sk

Škola sa teší na nových žiakov a je pripravená prijať dieťa so všetkými jeho vzácnymi a neopakovateľnými vývinovými osobnosťami a ďalej ich zveľaďovať.

Ing. Ivona Blahovcová – výchovný poradca

Mgr. Jana Kapcová – špeciálny pedagóg

Ukážka zo zápisu

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB