gototop

Úvod

6.00 - 8.00

Ranné schádzanie sa detí pred vyučovaním (počúvanie rozprávok z CD; spoločenské hry, čítanie rozprávok - individuálne, spoločné a kolektívne hry)

 

11.40 - 12.30   OBED

  • hygienické návyky, kultúra stolovania
  • pomoc pri stravovaní - rozdávanie obedov, pomoc pri krájaní mäsa
  • denné vyhodnotenie správanie sa v školskej jedálni

 

12.30 - 13.15   ODPOČINKOVÁ ČINNOSŤ

Odpočinok na koberci, ležadle, v prírode; pokojné hry, tvorivé, tematické hry s pravidlami; stolové a spoločenské hry podľa výberu detí; prezeranie obrázkov, zbierok albumov; čítanie časopisov, kníh; počúvanie rádia, magnetofónových nahrávok, premietanie filmov; rozhovory o prečítaných knihách, televíznych, divadelných predstaveniach; rozprávanie s vychovávateľkou o problémoch žiakov; rozprávanie vlastných zážitkov; hry s hračkami; pomalá prechádzka; oddych v prírode na lavičkách, dekách, na trávniku; relaxačné cvičenia.

  1. Detailná relaxácia s prvkami muzikoterapie
  2. Relaxácia s hudbou a cvičením
  3. Relaxačné príbehy s možnosťou využitia učiva + cvičenia
  4. Relaxačné príbehy - využitie poézie + cvičenia
  5. Relaxačné príbehy - rozprávky, články + cvičenia
  6. Relaxácia s hudbou

 

13.15 - 14.00   Záujmová činnosť vo výchovno-vzdelávacej oblasti

Esteticko-výchovná - zisťovanie výtvarných schopností žiakov; práca z prírodného materiálu; výtvarné stvárnenie skutočnosti, zoznámenie sa s ilustráciou v knihe; kreslenie a maľovanie na námety jarnej prírody; práca s modelovacou hmotou; hra s hlasom, nácvik piesne; vytlieskavanie a vyklopkávanie rytmu; pocúvanie detských piesní; nácvik ľudovej hudobno-pohybovej hry; dramatizácia rozprávky.

Spoločensko-výchovná - kultúra stolovania, predchádzanie úrazom, kladný vzťah k zvieratám, úcta k ľuďom, uvedomiť si svoju osobnosť, dodržiavať pravidlá cestnej premávky, preferovať hodnotu zvykov, objasniť význam zvykov a Vianoc, prejaviť ohľaduplnosť, vymenovať symboly štátu, uvedomiť si hodnotu zdravia, ochrana zdravia, prejaviť záujem o knihu, vyhľadávať zaujímavosti, šetrenie vody a jej ochrana, vnímať estetickú hodnotu životného prostredia, rozvoj tolerancie, prehlbovať dôležitosť rodiny, prejaviť vďačnosť.

Športovo-zdravotná - dbať na bezpečnosť detí pri hrách, rozvíjať športovú zdatnosť, viesť deti k pravidelnému pohybu, vzbudiť záujem o súťaživé hry, rozvíjať hrubú motoriku, pohybovú obratnosť, preferovať zdravé súťaženie, relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, uplatňovať základné princípy zdravého životného štýlu, precvičovať pozornosť a presnosť, dodržiavať pravidlá hry, vedieť prijať prehru, súťaživosť fair - play , rozvíjať zmysel pre dynamiku pohybu, rozvíjať fyzickú kondíciu.

Pracovno-technická - rozvíjať základné zručnosti, zdokonaľovať presnosť, obratnosť, zručnosť a bezpečnosť pri práci, upevniť predstavivosť a trpezlivosť; navrhnúť, vytvoriť, rozvíjať cit pre krásu; rozvíjať fantáziu, jemnú motoriku; zodpovednosť, čistotu pri práci, bezpečnosť.

Prírodovedná - pestovať kladný vzťah k prírode, pozorovať a poznávať ju, pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, oceniť dôležitosť prírody, vzbudiť záujem a radosť o les, starostlivosť o kvety, poznať niektoré druhy izbových kvetov, rozvíjať vedomosti o lesnom ekosystéme, rozširovať poznatky o zvieratách, vnímať potrebu šetrenia a ochrany vody, poznávať jednotlivé druhy stromov, separovať a triediť odpad.

 

14.00 - 15.00    Rekreačná oblasť výchovy

Dbať na bezpečnosť detí pri hrách, rozvíjať športovú zdatnosť, viesť deti k pravidelnému pohybu, vzbudiť záujem o súťaživé hry, rozvíjať hrubú motoriku, pohybovú obratnosť, preferovať zdravé súťaženie, relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, uplatňovať základné princípy zdravého životného štýlu, precvičovať pozornosť a presnosť, dodržiavať pravidlá hry, vedieť prijať prehru, súťaživosť fair - play , rozvíjať zmysel pre dynamiku pohybu, rozvíjať fyzickú kondíciu.

 

15.00 - 16.00    Vzdelávacia činnosť výchovy

Didaktické hry z matematiky, slovenského jazyka, prírodoveda - doplňovačky, tajničky, kvízy, čitateľská dielňa, zmyslové hry, slovná zásoba, hlavolamy, reprodukcia čítaného textu.

 

16.00 - 17.00   Večerná služba

Spoločenské hry, čítanie, kreslenie, stolové hry, počúvanie relaxačnej hudby.

Práca v záujmových útvaroch - Keramické dielne, práca s netradičnými materiálmi, ručné práce a ľudové tance.

 


ZŠ Kežmarská 28 Košice, skola@zskezmarska28.sk, t.č. 055/6425192 Prevádzkované na Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /hosting2/zskezmarska28.sk/templates/themza_j15_80/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.

Click to english information
rss
Zš na FCB